ta je KZM?

Kancelarija za mlade je mesto gde se mladima prua podrka u svakom obliku, njen zadatak je da odgovara na potrebe mladih, da prua servis i kreira programe za mlade i podrava programske inicijative. Kancelarija za mlade predstavlja organizacionu jedinicu lokalne uprave, u kojoj su utvr?ene procedure i sistemi kojim ?e se kreirati i/ili sprovoditi lokalna politika za mlade.

Kakva je to sluba?


Kancelarija za mlade usmerena je na delovanje; ona pokre?e sve one koji se bave omladinom da zajedni?ki rade, kako bi ostvarili jedan dugoro?an, strateki uticaj na njihovu budu?nost.

Zato postoji KZM?


Razlozi za pokretanje rada kancelarije za mlade su zdravi, sre?ni i zadovoljni mladi ljudi u lokalnoj zajednici, koji su glavna pokreta?ka snaga razvoja svakog drutva.

Ko su mladi u Republici Srbiji?


Trajanje mladosti je u stvari socijalno, a ne bioloki odre?eno. kolovanje je klju?ni ?inilac koji skra?uje ili produava mladost. Specifi?nosti situacije u Republici Srbiji zahtevaju fleksibilan pristup. U Nacionalnoj strategiji za mlade, mladi su osobe uzrasta od 15 do 30 godina starosti.


RAZVOJ LOKALNE OMLADINSKE POLITIKE

NACIONALNI OKVIR

Maj 2007- formiranje Ministarstva omladine i sporta (MOS), prve institucije zaduene za brigu o mladima, ?ime se zapo?inje sa intenzivnim razvojem institucija zaduenih za brigu o mladima i legislative koja ih utemeljuje , kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

Maj 2008- uz irok konsultativni proces i veliko u?e?e mladih usvojena je Nacionalna strategija za mlade a 2009. je usvojen Akcioni plan za sprovo?enje Nacionalne strategije za mlade.

Jul 2011- usvojen Zakon o mladima koji je prvi dokument koji definie kancelariju za mlade. Zakon o mladima po prvi put jasno definie javni interes u oblastima omladinskog sektora na republi?kom, pokrajinskom i lokalnom nivou.

Ministarstvo je uloilo dosta napora da formira i pomogne u radu lokalnih kancelarija za mlade kao i da prui podrku u izradi i realizaciji lokalnih akcionih planova za mlade.

Ministarstvo omladine i sporta, konkretno Odsek za saradnju sa mladima, bavi se pruanjem stru?ne, materijalne i tehni?ke podrke lokalnim vlastima kako bi formirali lokalne kancelarije za mlade i doneli strateke dokumente kojima ?e se omogu?iti sistemski pristup i odrivost sprovo?enju omladinske politike na lokalnom nivou.

LOKALNI NIVO

Za razliku od razvoja institucija na nacionalnom nivou, koja dobija svoju potvrdu u adekvatnim pravnim okvirima, na lokalnom nivou, proces razvoja institucija je pre stihijski nego organizovan.

Do sada postoji 132 lokalnih kancelarija za mlade (LKZM) dok ih je pre formirana MOS-a bilo 5. Postoji 5 regionalnih kancelarija za mlade koja su spona izme?u LKZM i MOS-a.

Do maja 2012. Godine, 115 lokalnih samouprava je usvojilo Lokalni akcioni plan (LAP) za mlade.

Institucije koje se razvijaju na lokalnom nivou zaduene za brigu o mladima su: Kancelarija za mlade (KZM), lokalni Saveti za mlade (SM) i Klubovi/Centri za mlade.

U periodu 2007- 2011, preko 2/3 optina u Srbiji razvija Kancelarije za mlade, skoro 60 optina predvi?a razvoj lokalnih Saveta za mlade statutom gradova/optina, sve su prisutnije inicijative usmerene na razvoj gradskih /optinskih Klubova za mlade.

Kancelarije za mlade (KZM)- Deo gradske/optinske uprave koji je odgovoran za sprovo?enje lokalne omladinske politike. Delokrug rada KZM-a je:

 1. Razvija, sprovodi, prati i vrednuje lokalnu omladinsku politiku- inicira izradu i prati sprovo?enje LAP-a za mlade;
 2. Uspostavlja saradnju sa svim relevantnim partnerima i radi na njihovom umreavanju, komunikaciji i koordinaciji;
 3. Prati i vrednuje rad odgovornih za rad sa mladima i troenje gradskih/optinskih sredstava;
 4. Podsti?e aktivizam mladih, komunicira sa mladima i obezbe?uje u?e?e mladih u procesima donoenja odluka;
 5. Prua tehni?ku, materijalnu i finansijsku podrku omladinskim organizacijama i inicijativama mladih- zagovara za budetska sredstva za mlade, aplicira i prua podrku inicijativama i projektima mladih;
 6. Obezbe?uje resurse omladinskim klubovima- informacije, edukacije, savete, prostor, opremu, materijalnu i tehni?ku pomo? za realizaciju aktivnosti/projekata mladih;
 7. Sprovodi istraivanja o potrebama i problemima mladih u lokalnoj zajednici;
 8. Vodi bazu podataka o aktivnim organizacijama mladih;

Lokalni savet za mlade (SM)- lokalno savetodavno (ko- menadersko telo) koje okuplja mlade i predstavnike institucija na lokalu. Savet je sastavljen prema na?elu pariteta gde 50% ?ine mladi od 15- 30 godina, a ostali ?lanovi/ce su predstavnici lokalnih insitucija, eksperti,

itd. Delokrug rada SM je:

 1. Inicira izradu, definie i prati sprovo?enje lokalne omladinske politike;
 2. Zastupa interese mladih u komunikaciji sa lokalnom samoupravom;
 3. Koordinira, savetuje i okuplja drutvene aktere i daje smernice u razvoju lokalne omladinske politike;
 4. Defninie smernice i administrira konkurs za raspodelu budetski sredstava za realizaciju LAP-a.

Omladinski klub (OK) - predstavlja gradski/optinski prostor predvi?en za okupljanje mladih, kreativno izraavanje i promociju njihovog stvaralatva, pristup informacijama, opremi i uslugama razli?itih vrsta. OK zapravo je isto to i Resursni centar za mlade, odnosno, Ustanova za mlade, odnosno Dom omladine, odnosno Omladinski centar. OK je:

 1. prostor za okupljanje mladih;
 2. info point - ta?ka sa razli?itim informativnim materijalima (broure, leci, posteri) i besplatnim pristupom internetu;
 3. prostor za individualno savetovanje;
 4. prostor za razli?ite doga?aje, promocije, tribine, radionice, izlobe, performanse i dr.;
 5. prostor i oprema za kulturnu i umetni?ku produkciju (muzika, pozorite, video, likovna umetnost, igra)

Delokrug rada:

 1. Promovie aktivizam mladih i podrava inicijative mladih;
 2. Prua usluge informisanja i savetovanja o svim pitanjima relevantnim za mlade;
 3. Prua mogu?nosti za neformalno obrazovanje- sprovodi edukativne programe;
 4. Podrava rad volonterskog servisa;
 5. Podrava i sprovodi programe me?unarodnog omladinskog rada i mobilnosti mladih;
 6. Sprovodi najrazli?itije usluge prepoznate kao potrebe mladih/ omladinskog sektora (istraiva?ki rad, organizator kulturnog ivota, vannastvnih aktivnosti,
 7. servis za pruanje usluga udruenim mladima, programi u sprovo?enju mera aktivnog zapoljavanja, itd.);
 8. U?estvuje u izradi LAP-a i implementira programe iz LAP-a u saradnji sa KZM i Savetom za mlade.

Dakle, omladinski klub je deo mehanizama za realizaciju lokalne brige za mlade, i ne smemo ga meati sa ulogom i poslovima kancelarije za mlade. Ova dva tela zajedni?ki deluju za dobrobit mladih, ali ne predstavljaju isti mehanizam. Ukoliko zaposleni u kancelariji stalno obezbe?uju odluke, sredstva, umreavanje institucija i druge obaveze iz lokalne politike, tek onda ?e omladinski klub uspeno informisati mlade, davati im savete i obuku, ali ?e uspeno pomagati i kancelariji za mlade, kojoj donosi informacije o potrebama i krenju prava mladih, omladinskih organizacija i organizacija za mlade u servisiranju usluga mladima.

Funkcije omladinskog servisa su brojne i one se odnose na pruenje usluga gra?anima i gra?ankama uzrasta od petnaest do trideset godina, u cilju obezbe?ivanja jednakih mogudnosti za razvoj i unapre?enje kvaliteta ivota svih mladih ljudi. Ovaj posao lokalna samouprava sprovodi osnivanjem kancelrije za mlade, koja ima koordinatorsku ulogu, i preko omladinskih klubova, koje osniva i/ili podrava, kako u gradu, tako i u naseljenim mestima, na svojoj teritoriji.

TABELA_op

RAZVOJ OMLADINSKE POLITIKE U TEMERINU

U oktobru 2008. godine na inicijativu Ministarstva omladine i sporta formirana je Kancelarija za mlade optine Temerin I imenovana je koordinatorka Ivana Jerkov, a zvani?no je otvorena u maju 2009. godine.

Optina je iznamljivala prostor i pla?ala osnovne trokove dok su tehni?ka oprema i promotivni materijali bili obezbe?eni iz projekata.

Prostorije Kancelarije za mlade su se nalazile u Narodnog fronta 95, ali od marta 2012. se nalaze na adresi novosadska 352 zajedno sa Omladinskim klubom. Ovaj prostor se sada ne iznajmljuje.

Lokalni akcioni plan za mlade optine Temerin

U novembru 2009. godine krenulo se u proces izrade Lokalnog akcionog plana za mlade ?iju izradu je finansiralo ministarstvo omladine i sporta a koordinator projekta i procesa se bila koordinatorka KZM. Formiran je Savet za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade u ?ijem sastavu se nalaze stru?na lica iz pojedinih oblasti i predstavnici lokalnih institucija koje se bave mladima dok su mladi ti koji su kroz istraivanje i u?e?e u radionicama definisali probleme i potrebe kao i predloge za reenje. LAP je usvojen u oktobru 2010. Godine.

Omladinski klub

Tokom izrade LAP-a za mlade, omladina je izme?u ostalog istakla problem nedostatka prostora za mlade koji su prilago?eni, dostupni i besplatni za pojedince, udruenja, organizacije, amaterske i neformalne grupe mladih... tako da se ideja Omladinskog kluba nala u Lokalnom akcionom planu za mlade a sada je i otvoren.

Mladi u Temerinu su napokon dobili svoj prostor- Omladinski klub (OK), koji je sve?ano otvoren 21. Marta. Ovaj klub je namenjen mladima, kao prostor u kojem ?e se okupljati, kreativno izraavati, odravati izlobe, radionice i edukacije, imati pristup korisnim informacijama, opremi i razli?itim uslugama. Pored toga to je ovaj prostor namenjen mladima, on ?ini i prvi prostor u Optini Temerin prilago?en osobama sa invaliditetom. Formiranje Omladinskog kluba podrao je i finansirao UNICEF u okviru projekta Zapoljavanje i migracija mladih, dok je renoviranje prostorija finansirala Optina Temerin u iznosu od oko 3 miliona dinara.

Celodnevni program za otvaranje Omladinskog kluba osmislili su volonteri KZM-a, a gosti su bili razni partneri, kolege, saradnici, prijatelji i naravno omladina.

Za koordinatora aktivnosti u omladinskom klubu imenovan je Nemanja Obradovi?, a prostorije se nalaze u Novosadskoj 352 gde je i Kancelarija za mlade.

Tokom aprila kroz klub je prolo 47 osoba (ukupan broj poseta je 118), dok je tokom maja procirkulisalo 75 razli?itih osoba (237 posta) a od toga 28 osoba je prvi put bila na nekoj aktivnosti kluba. Dakle, ovo su rezultati nakon sam 2 meseca rada kluba i sa 2 angaovane osobe.

Od usluga u klubu se nalazi Info centar Kancelarije za mlade koji ?ine dva ra?unara i tampa? koji slue za pove?anje zapoljivosti mladih, a posebno mladih iz osetljivih grupa. Pored omladinske redakcije koja pie tekstove za sajt i administrira sajt Kancelarije za mlade u klubu se tako?e u sklopu Info centra nalaze i vrnja?ki edukatori za karijerno informisanje koji individualno pomau mladima da napiu svoj CV, pomau im da planiraju svoju karijeru i da aktivno trae posao, informiu ih o korisnim sajtovima i konkursima. Seminare o pisanju CV-a i motivacionog pisma, vetinama pregovaranja i karijernom informisanju odrava?e se jednom mese?no u dogovoru sa volonterima i korisnicima.

U klubu se nalazi i minibiblioteka, koju ?ini oko 200 knjiga iz razli?itih oblasti na sprskom, ma?arskom i engleskom jeziku, pa se tu nalaze knjige iz oblasti umetnosti, dizajna, arhitekture, fotografije, istorije, ekonomije, razni re?nici, enciklopedije, vodi?i za putovanje, istraivanja

U klubu se odravaju radionice na razli?ite teme koje obi?no proizilaze iz partnerstva sa razli?itim organizacijama ili na inicijativu pojedinaca koji bi da volonterski dre obuke (tako se trenutno odrava radionica muzi?ke produkcije i DJ-inga, a na leto ?e se odravati radionice crtanja...)

Ono to je jako zna?ajno je to to je potpisan sporazum sa Centrom za socijalni rad, tako da nam u klub dolaze maloletnici koji su od suda dobili vaspitni nalog (mera nakon izvrenog krivi?nog dela) pa tako treba da provedu odre?eni broj sati u klubu to je zna?ajno za njihovu socijalizaciju.

U roku od 2 nedelje krenu?e i usluga psiholokog savetovanja, koje ?e voditi volonterski dve psiholokinje.

Naravno sve to je sada volonterski trebalo bi da nakon dobijanja rezultata preraste u uslugu kluba finansiranu iz LAP-a ili na nekih drugih izvora.

Mladi mogu da se informiu o progamima i aktivnostima kluba preko Facebook stranice Kancelarija za mlade optine Temerin i internet stranice www.kzm-temerin.org .